Kancelaria prawno-księgowa

(58) 716 23 78
+48 793 351 517 kancelaria@abiuris.pl

OBSŁUGA PRAWNA ABiuris

Kancelaria ABiuris świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców, stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Dział prawny kancelarii tworzą wykwalifikowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w pracy w renomowanych kancelariach trójmiejskich.

Nasze doświadczenie obejmuje zarówno bieżące doradztwo i obsługę prawną małych i średnich przedsiębiorstw, ale i pomoc prawną na rzecz instytucji publicznych czy korporacji. Nasi prawnicy posiadają również doświadczenie w bieżącym doradztwie i obsłudze prawnej osób fizycznych m.in. w sprawach cywilnych, rodzinnych i spadkowych. Posiadamy również specjalistów z zakresu prawa karnego.

W ABiuris zawsze możesz liczyć na fachową pomoc, doradztwo i wsparcie. ABiuris to nie tylko prawnicy, ale również księgowi, czy specjaliści z zakresu windykacji, finansów, ubezpieczeń, obrotu nieruchomościami (rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy, geodeci i architekci). Dla Ciebie stworzyliśmy zespół profesjonalistów, który pomoże Ci prowadzić Twój biznes komfortowo, efektywnie i bezpiecznie.

Korzyści płynące z współpracy z ABiuris:

Oszczędność czasu

Naszą dewizą jest szybkość i skuteczność w działaniu, bo cenimy bardzo czas naszych Klientów. Jednocześnie dbamy o to, aby skutkiem powierzenia nam obsługi prawnej było zwiększenia ilości czasu na rozwój Twojego biznesu czy po prostu większa ilość wolnego czasu na realizację Twoich pasji i marzeń.

Ulga na start

Jeśli dopiero zakładasz działalność i potrzebujesz wsparcia prawnego w tym zakresie, na początku rozwoju swojej firmy możesz liczyć na preferencyjne stawki w ABiuris. Jeżeli powierzysz nam stałą obsługę swojej firmy, pomożemy Ci nieodpłatnie założyć wybraną przez Ciebie spółkę. Ponadto stosujemy liczne rabaty, jeżeli zdecydujesz się skorzystać z innych naszych usług.

Kompleksowość

Doradzamy przedsiębiorcom w codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej, a osobom fizycznym przy bieżących sprawach wymagających wsparcia prawnego. Jesteśmy w stanie zapewnić obsługę prawną praktycznie w każdej dziedzinie prawa. Pomagamy również przy skomplikowanych transakcjach, wymagających doświadczenia i wsparcia specjalistów z różnych dziedzin. Do każdej sprawy zawsze podchodzimy kompleksowo i nie odsyłamy Klientów do innych prawników czy specjalistów – u nas wszystkie sprawy załatwisz na miejscu w kancelarii.

~

Bezpieczeństwo

Jedną z podstawowych korzyści powierzenia nam obsługi prawnej jest bezpieczeństwo prawne i finansowe Twojej firmy, osoby i majątku. Działamy prewencyjnie i do tego samego namawiamy i edukujemy w tym kierunku naszych Klientów. Uważamy, że lepiej przewidywać zagrożenia czy problemy i stosować odpowiednie zabezpieczenia prawne, które pozwolą ich uniknąć lub ograniczyć skutki niż tylko „gasić pożary”.

 

Kancelaria ABiuiris świadczy pomoc prawną

m.in. w następujących obszarach:

Prawo gospodarcze i prawo spółek
 • doradztwo i kompleksowa obsługa przy zakładaniu, rejestracji i przekształcaniu spółek prawa handlowego
 • doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej formy prawnej na etapie tworzenia lub przekształcenia podmiotu gospodarczego z uwzględnieniem podatkowych aspektów prowadzonej działalności gospodarczej
 • opiniowanie i sporządzanie umów i statutów spółek oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa handlowego
 • sporządzenie aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych w tym regulaminów, instrukcji, uchwał, zarządzeń itp.
 • obsługę organów spółek na posiedzeniach Zarządu, Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
 • obsługę związaną z dokonywaniem zmian w Krajowym Rejestrem Sądowym i wszelkich innych rejestrach i ewidencjach
 • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (m.in. fundacji i stowarzyszeń, klubów sportowych)
 • obsługa transakcji nabycia lub zbycia przedsiębiorstw lub ich zorganizowanej części.

Optymalizacja podatkowa i przekształcenia podmiotów gospodarczych
 • doradztwo, przygotowywanie i wdrażanie legalnych metod optymalizacji podatkowej, mającej na celu minimalizację obciążeń przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczejprzygotowywanie scenariuszy przekształceń i restrukturyzacji kapitałowych
 • doradztwo oraz kompleksowa obsługa procesu przekształceń spółek prawa handlowego oraz jednoosobowych działalności gospodarczych w spółkę kapitałową
 • obsługa transakcji nabycia lub zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • usługi due diligence (analiza pod względem kondycji finansowej, prawnej i podatkowej  przedsiębiorstwa)
 • reprezentacja przed organami podatkowymi w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi lub kontrolami podatkowymi
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu prawa podatkowego
 • sporządzanie opinii prawnych oraz analizy przepisów podatkowych obowiązujących w Polsce jak i za granicą
Spory sądowe, mediacja i arbitraż
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym m.in. w sprawach zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa nieruchomości, prawa pracy, prawa budowlanego, prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa karnego
 • reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych przed stałymi sądami arbitrażowymi, jak i sądami powoływanymi ad hoc
 • pomoc w polubownym rozwiązywaniu konfliktów, w tym prowadzenie negocjacji, mediacji, sporządzanie projektów ugód i porozumień
Windykacja należności
 • monitoring stanu zadłużenia we współpracy z działem księgowości Klienta
 • windykacja miękka, w tym negocjacje z dłużnikami i podejmowanie prób polubownego i pozasądowego rozwiązania sporu, uzyskanie uznania długu przez dłużnika i innego zabezpieczenia roszczeń Klienta
 • windykacja sądowa na wszelkich etapach postępowania, w tym windykacja międzynarodowa w wybranych krajach Europy
 • windykacja komornicza przy współpracy ze sprawdzonymi i skutecznymi komornikami sądowymi
 • aktywne poszukiwanie majątku dłużnika na każdym etapie postępowania przy współpracy ze sprawdzonymi agencjami detektywistycznymi
Nieruchomości
 • analiza i ustalanie stanu prawnego nieruchomości, w tym szczegółowe audyty nieruchomości
 • doradztwo w zakresie podatkowych aspektów obrotu nieruchomościami
 • opiniowanie, sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych związanych z obrotem nieruchomościami m.in. umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, umowy przedwstępne, umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, umowy inwestycyjne, umowy o roboty budowlane, umowy pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami, umowy dotyczące ustanowienia służebności i ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowy dotyczące ustanowienia hipoteki
 • doradztwo i udział w negocjacjach przy wszelkich transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami
 • reprezentacja przed wszelkimi sądami oraz organami administracji publicznej i samorządowej na każdym etapie postępowania w zakresie sporów dotyczących nieruchomości lub ustalenia stanu prawnego nieruchomości
 • reprezentacja w sprawach roszczeń windykacyjnych i negatoryjnych (wydanie nieruchomości, przywrócenie stanu zgodnego z prawem, zaniechanie naruszeń), posesoryjne (przywrócenie posiadania)
 • reprezentacja w sprawach o zasiedzenie nieruchomości i służebności
 • reprezentacja w sporach pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości, w tym o zniesienie współwłasności nieruchomości, dział spadku oraz podział majątku obejmujących nieruchomości, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd nieruchomością wspólną, rozliczenie nakładów, wyznaczenie zarządcy
 • reprezentacja w sprawach o uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawem oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych, w tym o sprostowanie wpisów i wykreślenie nieaktualnych wpisów z ksiąg wieczystych
 • reprezentacja w sprawach o ustanowienie służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu
 • doradztwo i reprezentację w wszelkich postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości m.in. procedury wywłaszczeniowe, uzyskiwanie odszkodowań w związku z wywłaszczeniem nieruchomości, realizacją inwestycji celu publicznego, zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, postępowania dotyczące ustalenia opłaty adiacenckiej, podziału i scalania nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, wykupu nieruchomości od gminy lub Skarbu Państwa, wyłączenia spod produkcji rolnej, zmiany przeznaczenia gruntów
 • doradztwo i reprezentacja w zakresie procedury nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
 • analiza, opiniowanie i negocjowanie umów z deweloperami
 • doradztwo i reprezentacja w zakresie sporów z deweloperami, zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym
 • doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami z uwzględnieniem specyfiki dotyczącej prawa pierwokupu, odkupu, pierwszeństwa nabycia, nabywania nieruchomości rolnych i o szczególnym przeznaczeniu
 • doradztwo w zakresie podatkowych aspektów obrotu nieruchomościami
Obsługa inwestycji budowlanych
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego, zarówno po stronie inwestora, generalnego wykonawcy jak i podwykonawcy
 • obsługa kontraktów budowlanych, w tym opartych o wzorce FIDIC
 • prowadzenie claim management, w tym weryfikacja i sporządzanie stosownej dokumentacji oraz prowadzenie korespondencji w trakcie trwania inwestycji, jak i po jej zakończeniu pod kątem zakłóceń i ewentualnych roszczeń finansowych, jak również przygotowanie dokumentacji i podłoża dla zgłoszenia roszczeń finansowych w związku z niedotrzymaniem terminu zakończenia lub innymi nieprawidłowościami lub robotami dodatkowymi powstałymi podczas realizacji inwestycji
 • przygotowanie, pomoc oraz uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach
 • reprezentacja w sporach sądowych związanych z procesem inwestycyjnym
 • kompleksowa obsługa prawna podmiotów realizujących projekty inwestycyjne, zarówno po stronie inwestora jak i wykonawcy, czy projektanta
Prawo spadkowe
 • kompleksowe doradztwo prawne z zakresu praw i obowiązków spadkodawców, spadkobierców, osób wydziedziczonych oraz uznanych za niegodnych dziedziczenia
 • reprezentacja we wszelkich postępowaniach z zakresu prawa spadkowego obejmująca m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenie o zachowek, spis inwentarza, unieważnienie testamentu, wykonanie zapisu lub polecenia, odpowiedzialność za długi spadkowe
 • doradztwo w zakresie podatkowych aspektów nabycia spadku oraz reprezentacja przez organami podatkowymi w postępowaniach podatkowych związanych z nabyciem spadku
 • sporządzanie wszelkich dokumentów związanych ze spadkobraniem oraz podziałem majątku spadkowego takich jak testamenty, umowy o dział spadku, umowy dotyczące spadku
Prawo rodzinne
 • kompleksowa obsługa prawna wszelkich spraw z zakresu prawa rodzinnego
 • doradztwo i reprezentacja stron w postępowaniach sądowych o rozwód cywilny
 • doradztwo z zakresu prawa kanonicznego w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w tym reprezentowanie stron w postępowaniach przed sądami kościelnymi
 • pomoc prawna w sprawach o tzw. rozwód kredytowy, czyli uzgodnienie z bankami i innymi instytucjami finansowymi warunków spłaty zobowiązań zaciągniętych przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, w tym negocjacje z bankami mające na celu przejęcie zobowiązań przez jednego z małżonków
 • doradztwo i reprezentacja stron w postępowaniach sądowych o ustalenie alimentów
 • doradztwo i reprezentacja stron w sprawach o ustalenie władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dziećmi
 • doradztwo i reprezentacja stron w postępowaniach sądowych o podział majątku pomiędzy małżonkami
Prawo karne
 • reprezentacja w charakterze obrońcy podejrzanego i oskarżonego, pełnomocnika pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego na każdym etapie postępowania
 • doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz prawa karnoskarbowego
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach karnych dotyczących odpowiedzialności członków organów spółek prawa handlowego
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o przestępstwa przewidziane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawie o prawie autorskim
 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o przestępstwa związane z naruszeniem praw pracowników przewidziane w przepisach prawa pracy jak również o przestępstwa popełnianie przez pracowników na szkodę pracodawcy

Koszty obsługi

Nasze ceny ustalamy indywidualnie. Koszt obsługi prawnej uzależniony jest od zakresu i rodzaju zleconych nam usług i ilości czasu poświęconego na obsługę. Pamiętaj, że w ABiuris możesz korzystać z licznych rabatów i promocji.

Oprócz poniższych wariantów możliwe jest zastosowanie wariantów pośrednich lub ustalenie odmiennych zasad współpracy i wynagradzania, w zależności od Twoich oczekiwań oraz przyjętej formuły współpracy, po zapoznaniu się z rzeczywistym zapotrzebowaniem Twojego przedsiębiorstwa na obsługę prawną lub księgowo-płacową.

Jeśli jednocześnie zdecydujesz się na powierzenie nam obsługi księgowej Twojej firmy, proponujemy następujące pakiety:

Kontakt

ABiuris Kancelaria Radców Prawnych Moś, Pastwa i Wspólnicy spółka komandytowa
ul. Toruńska 18 D/A
80-747 Gdańsk

(58) 716 23 78

+48 793 351 517

kontakt@abiuris.pl

Formularz kontaktowy - obsługa prawna

13 + 3 =